Xóa dữ liện đơn hàng trước tháng 10 năm 2021


Để tránh lệch tiền trong tài khoản . Hệ thống rút tiền tạm bảo trì dự kiến đên 20/1/2022

- Trong thời gian bảo trì không thể rút tiền cũng như đặt lệnh rút tiền ( đối với lệnh rút tiền trên app chiết khấu tạm thời không thể duyệt ) 

- Các dữ liệu cũ trước tháng 10 năm 2021 sẽ bị xóa không thể không phục lại ( đơn hàng từ 2019 đến tháng 1/10/2021 sẽ bị xóa ) 

Xin lỗi vì sự bất tiện này